Управител
За клиентите со кои имаме склучено Договор за вршење на управувачки услуги одлуките коишто се донесени од страна на мнозинството од сопствениците на посебни делови даваме можност да се реализираат ВЕДНАШ ,додека плаќањето по истите може да биде одложено на повеќе рати во зависност од интервенцијата БЕЗ КАМАТА по претходен Договор со станарите( за поправка или пак поставување на нови кровови,лифтови,усогласување на лифтовите по нови технички прописи ,кречење на влезот,поставување на домофони и контрола на пристап – шифрарници,монтажа на нови влезни врати итн...)
За клиентите со кои имаме склучено Договор за вршење на управувачки услуги одлуките коишто се донесени од страна на мнозинството од сопствениците на посебни делови даваме можност да се реализираат ВЕДНАШ ,додека плаќањето по истите може да биде одложено на повеќе рати во зависност од интервенцијата БЕЗ КАМАТА по претходен Договор со станарите( за поправка или пак поставување на нови кровови,лифтови,усогласување на лифтовите по нови технички прописи ,кречење на влезот,поставување на домофони и контрола на пристап – шифрарници,монтажа на нови влезни врати итн...)
За клиентите со кои имаме склучено Договор за вршење на управувачки услуги одлуките коишто се донесени од страна на мнозинството од сопствениците на посебни делови даваме можност да се реализираат ВЕДНАШ ,додека плаќањето по истите може да биде одложено на повеќе рати во зависност од интервенцијата БЕЗ КАМАТА по претходен Договор со станарите( за поправка или пак поставување на нови кровови,лифтови,усогласување на лифтовите по нови технички прописи ,кречење на влезот,поставување на домофони и контрола на пристап – шифрарници,монтажа на нови влезни врати итн...)
Previous
Next

Услуги

УПРАВУВАЊЕ

Управител плус дејствува и ги извршува работите за кои е ангажиран врз основа на одлуките на станарите, согласно одредбите на Договорот за взаемни односи и Договорот за управувачки услуги.

ХИГИЕНА

Чистење на заедничките делови од станбената зграда со сертифицирани средства и препарати , Дезинскеција и дератизација, Проверка и чистење на олуците

ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ

Се грижиме за целокупно беспрекорно функционирање на заедничките простории во колективните станбени згради согласно законот за домување.


Побарај Понуда

Пресметај Трошоци

ново

Продолжена лиценца