logo

ЗА УПРАВИТЕЛ ПЛУС

Управител плус – Центар за управување и одржување на објекти и станбени згради е фирма која има лиценца за работа бр. 08-135/3 издадена од Регулаторната комисија за домување која врши дејност – управување и одржување на станбени, станбено-деловни и деловно-станбени објекти согласно одредбите од Законот за домување.

 • Плаќање на сметките за потрошена електрична енергија на заедничките делови на станбената зграда.
 • Редовно одржување хигиена во зградата.
 • Грижа за постојано функционирање на лифтот/ите во Вашата зграда, а согласно Законот за техничка инспекција и соодветите правилници пропишани од страна на Министерството за економија.
 • Редовна дезинсекција и дератизација со ангажирање на лиценцирана фирма соработник.
 • Поправки од помал обем (замена на сијалици, приклучоци, мали молерски работи и слично) на заедничките делови на станбената зграда.
 • Ние водиме уредна и точна евиденција на уплатите од сопствениците на посебните делови во редовниот и резервниот фонд
 • Изготвуваме месечни книговодствени пресметки и извештаи за начинот на искористување на средствата уплатени во редовниот и резервниот фонд
 • Навремена дистрибуција на уплатници до станарите
 • Редовна достава на предупредувања- опомени до сопствениците кои не ги подмириле своите обврски спрема зградата
 • Поднесување тужби пред надлежен Нотар или евентуално водење на судска постапка
 • Присилна наплата на долг и други работи од својот делокруг на работа, а согласно одредбите на Договорот за управување и взаемни односи

Сподели на :

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn