logo

ЗА УПРАВИТЕЛ ПЛУС

Управител плус – Центар за управување и одржување на објекти и станбени згради е фирма која има лиценца за работа бр. 08-11/3  издадена од Регулаторната комисија за домување која врши дејност – управување и одржување на станбени, станбено-деловни и деловно-станбени објекти согласно одредбите од Законот за домување.

Сподели на :

Facebook
Twitter
LinkedIn