чпп

Често Поставувани Прашања

Согласно одредбите од Законот за домување, со ангажирање на нашата лиценцирана фирма за управување со колективни станбени згради, се поедноставува начинот на функционирање на станбените згради, а од друга страна се избегнува конфликтот во односите меѓу соседите

Сопствениците на посебните делови на зградата кои претставуваат мнозинство од вкупниот број на сопственици на посебни делови во зградата (50%+1) на собирот на сопственици водат записник и со потпишување на истиот донесуваат одлука со која ја ангажираат нашата фирма за управување на нивната зграда.

Секој сопственик на посебен дел – станар уплаќа средства на 2 различни жиро сметки едната се однесува на редовен фонд, додека другата жиро сметка се однесува за резервниот фонд

Средствата на резервниот фонд можат да се користат само за трошоците за одржување и потребните подобрувања предвидени во планот за одржување и за нужните работи на одржување.

Нужните работи на одржување се работи на одржување кои не се предвидени во планот за одржување и кои не би било разумно да се одолговлекуваат, бидејќи нивното неизвршување би значело значително влошување на условите за престој за сите или некои одделни делови на повеќестанбената зграда или пак поради неизвршување би можела да настане поголема штета на одделните делови на станбената зграда, односно на трети лица. За нужни работи на одржување се сметаат и работите на одржување утврдени со судска одлука согласно член 13 од Законот за домување.

Имаме потполно законско право после договорениот период кој е еден месец од неизвршената напалта, станарите што не ги подмируваат редовно своите обврски, добиваат една опомена пред тужба. Во случај да не постапат во рокот предвиден во опомената за намирување на обврските, за истите ќе биде спроведена постапка за присилна наплата согласно важечките законски прописи во Р.М. 

По истекот на рокот на Договорт за управување или пак предвременото раскинување на истиот Договор, средствата од резервниот фонд кои се наплатени од станарите ќе бидат префрлени на сметката која ќе ја достават станарите на име резервен фонд кај новиот управител или на сметката за резервен фонд на законски регистрираната заедница на сопственици.

Сподели на :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Побарај Понуда